Algemene voorwaarden trainingen

Dit zijn de trainingsvoorwaarden van Topicus.Education B.V.

Acceptatie

Door aanmelding geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Topicus.Education B.V. en de opdrachtgever/deelnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

Aanmelding

Aanmeldingen dienen te geschieden door middel van het invullen van het inschrijfformulier op de website bij de training of door een ondertekende offerte te retourneren naar info@som.today of Topicus.Education B.V., t.a.v. Somtoday Trainingen, Singel 9, 7411 HV Deventer. De inschrijving is pas definitief als het aanmeldformulier of de getekende offerte door Topicus.Education B.V. is ontvangen, geaccepteerd en bevestigd is aan de deelnemer of opdrachtgever.

Annulering of verzoek tot verplaatsing door deelnemer/opdrachtgever

Annulering van de trainingsaanmelding of het doen van een verzoek tot verplaatsing is uitsluitend mogelijk via info@som.today. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen wordt in deze zakelijke overeenkomst aangehouden. De bedenktijd geldt ook voor aanmeldingen binnen 14 dagen voor aanvang van een training. Alleen geldt dan de bedenktermijn tot aanvang training.

Bij schriftelijke annulering van een training, tot 14 dagen voor het begin van de training, zijn geen kosten verschuldigd. Bij schriftelijke annulering tussen 7 en 14 dagen voor aanvang van de training is 50% van de kosten verschuldigd. Tot 14 dagen voor de training kan de opdrachtgever Topicus .Education B.V. verzoeken om overboeking naar eenzelfde training op de eerstkomende beschikbare datum. Bij het niet verschijnen van de cursist zijn de volledige kosten verschuldigd. Telefonische annuleringen kunnen niet worden geaccepteerd.

Topicus.Education B.V.behoudt zich het recht voor, om bij onvoldoende deelname, een training schriftelijk te annuleren. Dit kan tot uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de training. In overleg met de opdrachtgever vindt dan een overboeking plaats naar eenzelfde training op de eerstkomende beschikbare datum.

Annulering of verplaatsing door Topicus.Education

Topicus.Education B.V. heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden of een te gering aantal inschrijvingen een training uit te stellen of te annuleren. Het minimumaantal deelnemers is te allen tijde vermeld bij de betreffende scholing op de website. Hier wordt uiterlijk een week van tevoren een beslissing over genomen. In dat geval zal, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, zal het cursusgeld niet in rekening gebracht worden.

Trainingsprijzen

Voor de trainingsprijzen verwijzen wij naar de training op de website. Mocht er in de offerte een andere prijs worden genoemd, dan is deze leidend. Tenzij anders vermeld gelden de op de website of offerte genoemde bedragen in Euro’s, deze zijn exclusief BTW. Prijzen zijn inclusief studiemateriaal en reiskosten, tenzij anders vermeld op de website of offerte.

Facturering

Na afloop van de scholing, ontvangt de deelnemer of opdrachtgever de factuur op het (e-mail)adres horende bij de debiteur zoals vermeld op het inschrijfformulier of de offerte. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Dit dient te gebeuren door het geld over te maken naar het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur t.n.v. Topicus.Education B.V. t.a.v. Somtoday onder vermelding van het factuur- en debiteurnummer.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door of over deelnemers wordt verstrekt vooraf of tijdens een training en waarvan verwacht kan worden dat deze vertrouwelijk van aard is, wordt door de medewerkers van Topicus.Education B.V.vertrouwelijk behandeld.

Eigendom

Topicus.Education B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele, auteursrechtelijke en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Topicus.Education B.V. verschafte trainingsmaterialen en leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming trainingsmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan, in gebruik te geven, te kopiëren, te openbaren dan wel te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Topicus.Education B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de training voortdurend aan te passen aan de actualiteit.

Beveiliging software/applicatie

De fysieke beveiliging van de locatie en de beveiliging van de verbinding zijn dus op orde. Als echter de software op de servers waar Somtoday draait beveiligingslekken bevat, dan is dat de zwakste schakel. Personen die toegang proberen te krijgen, zullen zich daar dan op richten. Om dit ook te voorkomen, zijn een aantal maatregelen genomen.

Aansprakelijkheid

Topicus .Education B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder meer vertragingsschade, welke verband houden met het verloren gaan van gegevens ten gevolge van het niet doorgaan of niet naar behoren functioneren van haar trainingsmaterialen en/of leermiddelen of enigerlei andere gevolgschade.

Klachten

Klachten worden afgehandeld via de klachtenprocedure, te vinden via www.som.today/training-klachten.

Voorbehoud

Alle informatie op onze website www.som.today is onder voorbehoud van wijzigingen in het scholingsprogramma, prijzen, data en locaties.

Lees ook het privacybeleid.