Examen 2020

Op deze pagina houden we alle informatie rondom het examen bij.

Update 13 mei

Er is een nieuwe update geplaatst op de servicesite. Hierin wordt de berekening van het nieuwe SE na het maken van een RV-toets toegelicht en wordt de eerdere optie hiervoor een samengestelde toets te gebruiken ingetrokken.

Lees hier verder

Update dinsdag  28 april – afspraken en werkwijze

 

Landelijke afspraken

In samenspraak met OC&W en DUO is een aantal afspraken gemaakt. Afgesproken is dat alle betrokken partijen deze afspraken communiceren. Klik hier voor meer informatie.

In dit stuk staan de acties voor de school opgenomen, aanpassingen Somtoday en een overzicht van alle handelingen, actiehouder en deadlines.

Update donderdag 23 april

Deze week worden de aangepaste BO-examenrapporten op de productie-omgeving beschikbaar gesteld.

Diploma’s

Aan alle diploma’s is een regel toegevoegd met een verwijzing naar het NLQF/EQF-niveau. Ook de weergave van meerdere profielen is verbeterd.
Daarnaast zijn alle diploma’s langs de vernieuwde Regeling modellen diploma’s VO gelegd en waar nodig aangepast.

Cijferlijsten

De cijferlijsten zijn wat grondiger verbouwd. Om een juiste weergave van de resultatentabel te garanderen bij het ontbreken van CE-resultaten, is de draaitabel omgezet naar een verticale tabel. We hebben er voor gekozen de keuze van de koptekst Cijferlijst/Voorlopige cijferlijst, uit de cijferlijsten te halen. De voorlopige cijferlijst heeft een heel ander doel en daar hebben we met twee nieuwe rapporten recht aan willen doen: Leerling_Examen Voorlopige cijferlijst VWO-HAVO (4a, 4b) en Leerling_Examen Voorlopige cijferlijst VMBO (4c).

Verwijderd

Er zijn ook enkele standaardrapporten niet meer beschikbaar. Alle examen rapporten die werkten met vmbo-sectoren of vmbo-pilot profielen zijn bijvoorbeeld verwijderd.

Meer informatie

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het artikel Examen rapportages 2020. Hier worden ook de wijzigingen die vanaf nu alsnog gedaan moeten worden, net als andere jaren, tot in detail op datum bijgehouden.

Ga naar het artikel Examen rapportages 2020

 

Update donderdag 16 april

We zijn momenteel hard bezig om de aanpassingen voor de slaag/zakregeling 2020 in Somtoday te realiseren en verwachten deze in versie 10.10 (15 mei) uit te kunnen leveren. Vanaf dat moment is het mogelijk om leerlingen geautomatiseerd voor het examen te beoordelen, individueel en collectief. Handmatig een examenuitslag toevoegen is nu al mogelijk.

Ook voor BRON moeten er aanpassingen gedaan worden. DUO verwacht deze half mei uit te kunnen leveren. Tot die tijd wordt uitwisseling van examengegevens voor het examen 2020 met BRON afgeraden.


Afronding SE

Er komen veel vragen bij ons binnen over de afronding SE. Graag verwijzen wij je naar de laatste examenupdate op onze website en naar het document van de VO-raad waarin voorbeelden staan met betrekking tot de afronding van het SE.

Update donderdag 9 april – Kamerbrieven en aanpassingen in Somtoday

Op 8 april 2020 heeft de minister een brief (Kamerbrief_tijdelijke_slaag-zakregeling_examens_vo) naar de kamer gestuurd en vergezeld van een servicedocument voor de scholen (Servicedocument_VO_examens_slaag-zakregeling_2019_2020).

In de documenten wordt uit de doeken gedaan hoe te handelen voor het examen 2020.

De afronding, zoals beschreven in het servicedocument van OC&W gaat over de afronding van het SE-eind naar het eindcijfer en vindt pas plaats in een tweede stap na het ontstaan van SE-eind vanuit de PTA-toetsen. De afronding van de PTA-toetsen naar het SE eind en het aantal decimalen van het SE-eind zijn de verantwoordelijkheid van de school en staan beschreven in het PTA van de school voor zover dit niet al wettelijk bepaald is.

Omdat over bovenstaande afrondregels veel vragen gesteld zijn hebben we DUO om een toelichting gevraagd. Die is er gekomen en daarin is bevestigd dat de school zelf het SE-eind op 1 decimaal bepaald, zoals vastgelegd in het examenreglement/PTA van de school. Dit geldt ook voor de zogenaamde SE-vakken: SE-eind op 1 decimaal.
De VO-raad heeft dit uitgewerkt met voorbeelden.

Aanpassingen in Somtoday die door ons gedaan worden:

Voor Somtoday zullen we aan slag moeten met:
  • De controle op gemiddelde CE groter of gelijk aan 5,5, wordt uit alle slaag-zakregelingen gehaald . Deze controle zorgt er nu voor dat geen enkele leerling kan slagen.
  • Voor alle vakken wordt in het examentoetsdossier de weging van het CE in de verhouding SE:CE op 0 gezet . Dat gaan we met een updatetaak doen.
  • De berekening van het combinatiecijfer voor de vmbo-gl verloopt op dit moment niet als er geen CE voor het beroepsgerichte profielvak is ingevoerd. Omdat dat CE voor dit examen ook niet gaat komen, halen we die controle uit de berekening van het combinatiecijfer voor de vmbo-gl.

Met bovenstaande aanpassingen kan van alle leerlingen die een compleet examendossier hebben de examenuitslag worden bepaald en voor 4 juni worden aangeleverd bij BRON.
Wanneer we de aanpassingen uit gaan leveren is nog niet bekend. In de releasenotes zullen we aangeven met welke versie de aanpassingen uitgeleverd worden.

De RV-toets
Daarna is het voor de leerlingen mogelijk een resultaatverbeteringstoets (RV-toets) te maken om slechte resultaten die het slagen in de weg staan te verbeteren of om tegenvallende resultaten te verbeteren.
Het resultaat van deze RV-toets (op 1 decimaal) moet gemiddeld worden met het SE (op 1 decimaal).

Omdat niemand dit examen gebruik maakt van het CE in Somtoday en er geen mogelijkheid is om twee SE’s te hebben, zal de bepaling van het gemiddelde van SE en RV-toets handmatig door de school gedaan moeten worden. Hierna kun je dit gemiddelde als overschreven SE invoeren. De berekening van het eindcijfer verloopt dan automatisch.
Uiteindelijk moet de examenbeoordeling opnieuw gedaan worden. Als er al een examenuitslag staat moet die eerst verwijderd worden.
Voor het begin van de zomervakantie moeten deze nieuwe gegevens aangeleverd zijn bij BRON.

Dat de leerling een RV-toets gaat doen en wat de leerling daarvoor behaald wordt niet uitgewisseld met BRON. Om toch zicht te krijgen op de leerlingen die een RV-toets gaan doen, kan er een aanmelding voor tijdvak 2 gedaan worden. Hierdoor zijn deze leerlingen in meerdere schermen snel naar voren te halen.
Op vakniveau is het helaas niet mogelijk een kenmerk in Somtoday te zetten, om aan te geven voor welk vak(ken) de leerling een RV-toets gaat doen.
Om het resultaat voor de RV-toets toch vast te leggen is het advies een extra SE-kolom in het examendossier op te nemen met een weging 0 en daar het resultaat van de RV-toets in te voeren.

Update donderdag 2 april 2020:

 

We zijn druk in gesprek met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de zak / slaagregeling duidelijk te krijgen, wat helaas nog niet gelukt is Omdat wij niet willen afwachten, zijn we ons met Somtoday op het volgende aan het voorbereiden.

  • Het plan is om collectief in alle examendossiers van dit schooljaar de verhouding SE:CE op 1:0 zetten. Het SE-gemiddelde wordt hiermee het eindcijfer. De afronding van het SE hebben de scholen zelf in de hand met de instellingen van het Examen toetsdossier. De afronding naar het eindcijfer gaat automatisch.
  • We willen de controle op CE-gemiddelde moet groter of gelijk zijn aan 5,5 uitzetten als er geen CE-gemiddelde is.*
  • Alle BO-cijferlijsten moeten zo aangepast worden dat ze om kunnen gaan met het ontbreken van CE-resultaten. Het idee is om er een verticale tabel van te maken, waardoor het wegvallen van het CE niet gaat leiden tot ongewenste verschuivingen.

* Eén van de vragen die bij het ministerie ligt is of de controle op CE-gemiddelde moet groter of gelijk zijn aan 5,5 ook moet gelden voor de leerlingen die in 2018 of 2019 al een examen (voor)voorlaatste jaar of eerste jaar gespreid examen hebben gedaan.

Een andere belangrijke vraag die nog openstaat is; hoe om te gaan met leerlingen die geen SE voor hun beroepsgerichte profielvak in het vmbo hebben. Dit SE is optioneel en er is door scholen voor gekozen om geen SE op te bouwen voor het beroepsgerichte profielvak. Met het wegvallen van het CSPE zou dit betekenen dat de leerlingen geen eindcijfer krijgen voor hun misschien wel belangrijkste vak!

 

Webinar Examen 2020

In deze webinar krijg je uitleg over het examenreglement van 2020. Aan bod komen de aanpassingen die er vanuit de overheid moeten worden doorgevoerd om te komen tot een juiste eindexamen beoordeling, waarbij het schoolexamen de basis vormt. Denk hierbij o.a. aan de tijdelijke slaag-/zakregeling, het SE-eindcijfer als eindcijfer. 

De gebruikersvereniging samenSOM betaalt de webinars voor haar leden. De webinar duurt 2 uur en er kan daarbij gekozen worden uit verschillende dagen en tijden.

Schrijf je in! (SamenSom leden)

Schrijf je in! (niet SamenSom leden)

 

Dinsdag 24 maart 2020

We hebben de berichtgeving vanuit minister Slob rondom het niet doorgaan van de examens vernomen. De examenkandidaten worden dit jaar op basis van een generieke zak/slaagregeling aan de hand van de SE-eindcijfers beoordeeld.
Hoe deze zak-/slaagregeling er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend.

Op dit moment zijn we samen met de ketenpartners (Inspectie/OC&W en DUO) aan het bekijken wat de gevolgen van deze maatregelen zijn en welke aanpassingen nodig zijn in Somtoday.

We houden jullie hierover in onze nieuwsbrieven op de hoogte.

De examentrainingen die voor deze en volgende week gepland staan worden tijdelijk even ‘on-hold’ gezet, de deelnemers zijn hierover geïnformeerd.

Somtoday